HV Tegels Antwerpen
Essensteenweg 12, Kapellen
+32 (0)3 877 78 04
HV Tegels Waasland
Hoogkamerstraat 229, Temse
+32 (0)3 766 75 01

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemene voorwaarden

 1. Tenzij andere bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen, gelden uitsluitend de hiernavolgende bepalingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestekken, prijsoffertes en overeenkomsten die worden gesloten.
 2. Alleen door het feit een order te geven verklaart de klant zich akkoord met onderstaande voorwaarden die hij kent en automatisch onderschrijft. Zij maken een integraal bestanddeel uit van deze overeenkomst.
 3. Iedere ondertekenaar van een overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de hier onderstaande clausules te aanvaarden.
 4. Andersluidende voorwaarden al dan niet gedrukt op de brieven en andere documenten (catalogussen, handleidingen, offerte en prijslijsten, aankoopvoorwaarden van klanten) worden als niet verbindend aanzien voor zover zij niet mochten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden, zonder dat hiertoe protest vereist wordt.
 5. De algemene voorwaarden sommen het geheel van de rechten en verplichtingen op van HV TEGELS en zijn klanten in het kader van de door de HV TEGELS geleverde materialen.

2. Bestellingen – Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW
 2. Prijsoffertes zijn slechts gegeven ter informatie.
 3. Bestellingen moeten via de post, per fax of per mail worden verstuurd.
 4. De door de vertegenwoordigers van HV TEGELS aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na de schriftelijke orderbevestiging van HV TEGELS.

3. Betaling

 1. De facturen zijn betaalbaar bij levering op de zetel van HV TEGELS.
 2. Alle facturen zijn contant betaalbaar, en zonder korting tenzij anders werd bedongen.
 3. Alle belastingen en taksen, van welke aard ook, verschuldigd uit hoofde van de door HV TEGELS verrichte leveringen, zijn voor rekening van de klant.
 4. De vervoerkosten zijn, tenzij anders bepaald, ten laste van de klant/koper.
 5. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het bedongen voorschot, zijnde 35% van het totaalbedrag.
 6. Agenten of vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen.
 7. Klachten met betrekking tot de facturen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 dagen na de verzendingsdatum van de factuur, met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer, op straffe van onontvankelijkheid.
 8. Ingeval de afrekeningen niet in EURO worden gefactureerd zal de op de factuur vermelde afrekening berekend zijn op basis van de specifiek gehanteerde wisselkoers. Koerswijzigingen na het opstellen van de factuur doch voor de eigenlijke betaling van de factuur door de klant, zullen het voorwerp kunnen uitmaken van afzonderlijke rekeningen verstuurd aan de klant betreffende deze geschillen, zonder dat de klant hiertegen enig bewaar kan laten gelden.
 9. Alle betalingen verricht door de klant met betrekking tot een bepaalde factuur kunnen niet aangewend worden tot aanzuivering van andere openstaande facturen.
 10. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en conform art. 1254 B.W. bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op het schadebeding, vervolgens op de vervallen intresten en tenslotte op de hoofdsom.

4. Wanbetaling

 1. Bij laattijdige of gedeeltelijke betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire intresten verschuldigd. De berekening gebeurt aan de hand van de basisrente van de Europese Centrale Bank (ECB), vermeerderd met 10%. Iedere begonnen maand vertraging wordt volledig aangerekend.
 2. HV TEGELS behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-betaling op de vervaldag, het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met 10 % te verhogen, met een minimum van 250,00 Euro, ten titel van algehele en forfaitaire schadevergoeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast worden invorderingskosten in rekening gebracht.
 3. Geen enkele klacht of geschil van welke aard ook, of gebruiksderving schorst de verplichting tot betaling.
 4. Bij niet-betaling op de vervaldag houdt HV TEGELS zich het recht voor om verdere leveringen of de uitvoering ervan automatisch stop te zetten. Tevens behoudt HV TEGELS zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte.
 5. Tot aan de volledige betaling (hoofdsom, kosten en intresten) en vervulling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de geleverde materialen eigendom van HV TEGELS, in weerwil met het bepaalde van art. 1583 B.W. (dit beding is essentieel en verzaking wordt niet vermoed). Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, kan de klant/koper de eigendom van de goederen, die het voorwerp zijn geweest van de door HV TEGELS geleverdegoederen, niet aan derden overdragen, noch deze in pand geven. Ingeval dit verbod niet wordt nageleefd, is verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar. Tot aan de volledige betaling zal de klant/koper de goederen, geleverd door HV TEGELS, derwijze opslaan en bewaren dat waardevermindering wordt vermeden. De klant/koper verbindt er zich toe om HV TEGELS onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging op de goederen, geleverd door HV TEGELS, ten zijne laste. Tot aan de volledige betaling staat de klant tevens in voor de schade en de vervreemding van de goederen, geleverd door HV TEGELS, na de sluiting van het contract.
 6. Niet-betaling van één factuur op de vervaldag, maakt om het even welke door de klant verschuldigde bedragen, zelfs nog niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
 7. Indien het vertrouwen van HV TEGELS in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of door andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt HV TEGELS zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen, en indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt HV TEGELS zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

5. Tariefstructuur

 1. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt HV TEGELS zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

6. Verplichtingen van de klant

 1. HV TEGELS moet onmiddellijk schriftelijk worden ingelicht over elke wijziging van één van de identificatiegegevens van de klant.
 2. In geval van annulatie van de bestelling, vernietiging van het contract, of indien er, zonder enige fout in hoofd van HV TEGELS, geen uitvoering aan het contract kan worden gegeven is de klant/koper gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 35 % van de totale verkooprijs, exclusief BTW.
 3. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde bedragen. Elke andere persoon die een betaling doet, verwerft uit dien hoofde geen enkel recht ten opzichte van HV TEGELS.

7. Aansprakelijkheid van HV TEGELS

 1. HV TEGELS kan niet aansprakelijk worden, noch op contractuele noch op buitencontractuele basis, voor de handelingen van agenten, vertegenwoordigers of van vloerders/aannemers op wie beroep wordt gedaan voor de plaatsing van het geleverde bij de klant.
 2. HV TEGELS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtsgevolgen indien de klant vóór of tijdens de leveringen, één of meerdere foutieve of onvolledige gegevens zou hebben overgemaakt, ofwel andere informatie zou hebben verborgen.
 3. HV TEGELS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade anders dan die door zijn verzekeraars wordt gedekt uit hoofde van zijn bedrijfs- en /of productaansprakelijkheidsverzekering. Met inachtname van de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid is HV TEGELS in geen geval aansprakelijk voor de schade die ontstaat door onoordeelkundig gebruik door de koper, voor de schade als gevolg van gebreken ontstaan door natuurlijke slijtage, voor de schade die ontstaat ten gevolge van het niet-opvolgen van de instructies van HV TEGELS met betrekking tot het geleverde, de samenstelling, de inrichting, de plaatsing of de opstelling daarvan.
 4. De opgegeven levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. HV TEGELS is niet aansprakelijk voor de overschrijding daarvan. Overschrijding kan geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. Deze overschrijding geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding. HV TEGELS is tevens niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet-levering, verkeerde of te late levering als gevolg van overmacht. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht de bestelling te schorsen of te annuleren, of enig recht op schadevergoeding. De koper kan uiterlijk 2 weken voor de leveringsweek kosteloos uitstel krijgen van de daadwerkelijke levering. Wanneer deze met meer dan 2 maanden wordt uitgesteld, dan mogen de sedert de datum der koopovereenkomst ontstane prijsverhogingen worden doorgerekend.
 5. De vrijwaringsverplichting van HV TEGELS met betrekking tot gebreken in de geleverde diensten en materialen gaat niet verder dan deze van de leveranciers van HV TEGELS. Tevens dient HV TEGELS binnen de 8 dagen na de inontvangstname ervan, van deze gebreken op de hoogte te worden gebracht door de klant bij aangetekend schrijven, op straffe van onontvankelijkheid.
 6. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of derden, of door verkoop van het geleverde. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betalen uit te stellen of op te schorten.
 7. De verantwoordelijkheid en het risico van de goederen gaat op de klant over bij het tot stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarop ze op soortgoederen slaat van zodra deze geïndivualiseerd zijn.
 8. De bewaring van de goederen, besteld/aangekocht bij HV TEGELS, in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant/koper.
 9. Alle verzendingen gebeuren op risico van de klant.
 10. Indien er bij de plaatsing fabricagefouten of andere onvolkomenheden worden vastgesteld, dan zal HV TEGELS deze zo snel mogelijk vervangen door nieuw materiaal. Het voorgaande geeft echter geen aanleiding tot compensatie of korting.
 11. Eventuele plannen of lastenboeken kunnen nooit tegen HV TEGELS worden ingeroepen.
 12. De aansprakelijkheid van HV TEGELS tegenover de klant is, om welke reden dan ook, beperkt tot de maximale waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat.
 13. In geval van erkende gebrekkige goederen, kan door de klant geen enkele andere bijkomende schadevergoeding worden geëist.
 14. De door de fabrikant opgegeven graad van slijtvastheid geldt slechts ten titel van inlichting.
 15. Het laten plaatsen van betwiste tegels geldt als een uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de tegels en maakt elke klacht onontvankelijk.

8. Aansprakelijkheid van de klant

 1. De klant is tegenover HV TEGELS aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit zijn foutief gedrag en moet HV TEGELS vergoeden voor het nadeel dat hem hierdoor werd berokkend. Een lichte fout volstaat om de klant aansprakelijk te stellen. 
 2. De klant is aansprakelijk voor de rechtsgevolgen indien de klant vóór, tijdens of na de uitvoering der werken en/of de levering der materialen, één of meerdere foutieve of onvolledige gegevens zou hebben overgemaakt, ofwel andere informatie zou hebben verborgen.
 3. De klant dient HV TEGELS te vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door HV TEGELS uitgevoerde leveringen, waarvan waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat zou overschrijden.

9. Schorsing en beëindiging van de overeenkomst

 1. HV TEGELS kan, zonder ingebrekestelling, tijdelijk sommige of alle van de door de klant gedane bestellingen schorsen, of zelfs de overeenkomst van rechtswege opzeggen, in geval van :
  1. de klant één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst die de klant met HV TEGELS heeft afgesloten, overtreedt ;
  2. de klant deze overeenkomst of enige andere overeenkomst, die de klant met HV TEGELS heeft afgesloten, verbreekt ;
  3. faillissementsprocedures tegen de klant worden ingesteld of bij toepassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen op de klant ;
  4. een curator wordt aangesteld over enige of alle activa van de klant ;
  5. van een liquidatie/vereffening van de klant ;
  6. ingeval HV TEGELS ontdekt dat de klant beroep doet op de diensten van HV TEGELS met frauduleuze bedoelingen ;
  7. HV TEGELS zou vaststellen dat de klant vóór, tijdens of na de de levering der materialen, één of meerdere foutieve of onvolledige gegevens zou hebben overgemaakt, ofwel andere informatie zou hebben verborgen.
 2. Indien de klant de bestelde/gekochte goederen, niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behoudt HV TEGELS zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en dit zonder enige voorafgaande ingebrekestelling.
 3. De schorsing eindigt wanneer de klant aan al zijn verplichtingen is nagekomen. Zelfs ingeval van schorsing van de bestelling dient de klant alle verplichtingen na te leven die hem krachtens de overeenkomst worden opgelegd. Indien de klant zich binnen de 15 dagen na de schorsing van deze overeenkomst nog niet in regel heeft gesteld, kan HV TEGELS het contract van rechtswege opzeggen mits een aan de klant bij ter post aangetekende brief. Deze opzegging wordt doorgevoerd zonder dat de klant kan aanspraak maken op enige vergoeding en onverminderd de betalingen die hij nog verschuldigd is.
 4. Bij beëindiging of opschorting van deze overeenkomst worden alle bedragen verschuldigd aan HV TEGELS beschouwd als verschuldigd en volledig betaalbaar op eerste verzoek. De klant heeft niet het recht deze bedragen te compenseren. Alle verschuldigde bedragen dienen onmiddellijk betaald te worden.
 5. In geval van annulering is de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, waarvan het minimum is vastgesteld op 35% van de verkoopprijs exclusief BTW, van het desgevallend meergevorderde dient HV TEGELS het bewijs te leveren.

10. Verkopen aan consumenten

 1. Bij een overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 dagen waarbinnen hij de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief kan herroepen. Dit herroepingsrecht geldt niet in de in art. VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht bepaalde gevallen (dit betreft de goederen, die het voorwerp zijn geweest van de door HV TEGELS geleverde diensten en materialen, en die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd/bewerkt of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden).
 2. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, die het voorwerp zijn geweest van de door HV TEGELS geleverde diensten en materialen, die het gevolg is van het behandelen van deze goederen dat verder dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van deze goederen vast te stellen.
 3. De consument draagt zelf de kosten voor het terugzenden van de goederen, die het voorwerp zijn geweest van de door HV TEGELS geleverde diensten en materialen.

11. Intellectuele rechten

 1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waarvan de HV TEGELS de eigenaar is, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12. Garantie – Overmacht- Transport

 1. In geval van overmacht heeft HV TEGELS het recht om te zijne keuze de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is. Zal als overmacht gelden : al wat de leverancier tegenover HV TEGELS als overmacht doet of kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer gerekend : werkstaking, werkliedenuitsluiting, oorlog of oorlogstoestand, binnenlandse onlusten, stoornis in het bedrijf, vertraagde levering van materialen of belangrijke onderdelen, vertraging van het vervoer, het niet tijdig verlenen van een officiële vergunning of toestemming, enz… .
 2. In elk geval zal in de gevallen waarin HV TEGELS verhinderd wordt de bestelling uit te voeren, om welke reden dan ook, HV TEGELS niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt aan de klant.
 3. De klant aanvaardt uitdrukkelijk de exoneratieclausule waarin HV TEGELS, zijn werknemers, of zijn uitvoeringsagenten in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zowel contractuele, buitencontractuele gebaseerde aansprakelijkheidsvorderingen, zelfs in de omstandigheden van vergissing, met inbegrip van nalatigheid, met uitzondering van bedrog en/of een zware fout van de HV TEGELS, het bedrog en/of zware een zware fout van de aangestelden of uitvoeringsagenten van HV TEGELS.
 4. Klachten met betrekking tot een slechte en/of gebrekkige levering door HV TEGELS of zijn uitvoeringsagenten moeten onmiddellijk en ten laatste binnen de 8 dagen na de vaststelling van de slechte/gebrekkige levering bekend gemaakt worden bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan HV TEGELS.
 5. De goederen, die het voorwerp zijn geweest van de door HV TEGELS geleverde materialen, worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de goederen, geleverd door HV TEGELS, in ontvangst te nemen en onmiddellijk na te zien.
 6. Klachten over de hoeveelheid, het gewicht of het aantal van het geleverde betreffende of betrekking hebbende op uiterlijk zichtbare gebreken moeten onmiddellijk binnen de 3 werkdagen na de inontvangstname van de goederen, bekend gemaakt worden bij een ter post aangetekend schrijven, fax of e-mail. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 15 werkdagen na ontdekking gemeld te worden bij een ter post aangetekend schrijven, fax of e-mail.
 7. Eventuele beschadigingen aan de verpakking dienen bij de inontvangstneming, op de ontvangstbon, of het transportdocument van de vervoerder te worden vastgesteld. Bij gebreke hiervan wordt de klant geacht het geleverde te hebben aanvaard en goedgekeurd, en vervalt onmiddellijk elke garantie of aansprakelijkheid ten aanzien van bedoelde klachten.
 8. Garantie op producten : de fabrieksgarantie wordt gegeven. De garantie wordt met andere woorden beperkt tot de garantie door de fabrikant gegeven.
 9. Alle natuursteen, marmer en graniet word verkocht met de gebreken die inherent zijn aan het materiaal. Elk monster is qua kleur en uitwendige structuur slechts benaderd, en afwijkingen of schakeringen eigen aan het materiaal (kleurnuances, adres, poriën, enz. …) zijn toegestaan. Een afwijking van 2 mm. op de dikte van de bladen en van 3% op alle andere maten is eveneens toegestaan. De eventuele ontlasting valt nooit onder de garantie, gezien deze afhankelijk is van onderhoud en gebruik.

13. Bijzondere verkoopsvoorwaarden voor marmer en natuursteen

 1. Marmer en natuursteen, algemeen : in marmer, natuursteen, witsteen komen vaak fijne en soms bredere aders voor die door niet-vaklui voor opgevulde breuklijnen worden aanzien. Nochtans is het een volkomen natuurlijk verschijnsel : de steen is één vaste massa met de ader en is niet meer of minder breekbaar dan dezelfde steen zonder ader. Geenszins kan worden gesteld dat het om een fout of gebrek van de steen gaat.
 2. Jura-marmer : de natuurlijke eigenschappen van de Jura-marmer eisen een bewerking van de steen bestaande uit verschillende stadia; daartoe behoort ook het verbeteren van natuurlijke gebreken zoals poriën, open holtes en kleine kwartsgaatjes door het opvullen van polyester-harsen e.d. Dit procedé is noodzakelijk om een perfecte productiekwaliteit te garanderen en brengt geenszins een waardevermindering van de marmer met zich mee.
 3. Crema Marfil, Botticino, Rojo Alicante, Nero Marquina : bij bepaalde marmersoorten is het gebruikelijk om tijdens de productie losse stukken opnieuw aan elkaar te kleven en eventueel aan de achterzijde van een hechtingsmiddel te voorzien. Dit procedé is niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs een noodzakelijkheid om een degelijk product af te leveren.
 4. Materiaal- en kleurenmonsters : elk monster is qua kleur en uitwendige structuur slechts benaderend en afwijkingen of schakeringen eigen aan het materiaal (kleurnuances, poriën, aders, …) zijn toegestaan. Voor de marmersoort RoséAurore “Estremoz” kunnen geen representatieve monsters gegeven worden en dient de klant de materialen goed te keuren in de magazijnen van HV TEGELS. Indien dit niet is gebeurd, aanvaardt HV TEGELS nadien geen klachten daaromtrent.

14. Overdracht van de overeenkomst

 1. De klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van HV TEGELS, en onder de voorwaarden vastgesteld door HV TEGELS. HV TEGELS heeft het recht alle of een gedeelte van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder toestemming van de klant.

15. Bevoegde rechtbank - toepasselijk recht :

 1. Voor alle eventuele geschillen die de overeenkomst voortvloeien (incl. kort geding en oproeping in vrijwaring), en die niet via een minnelijke schikking kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen en het Vredegerecht van het 5de kanton te Antwerpen bevoegd zijn. HV TEGELS behoudt echter de mogelijkheid elke andere rechtbank bevoegd te verklaren (in geval van verkopen aan consumenten).
 2. Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980, en met uitzondering van de toepasselijke bepalingen van het internationaal privaatrecht en met van de Rome-I Verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen.

16. Overige bepalingen

 1. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Kortingscode

Laat je gegevens achter en ontvang een persoonlijke kortingscode. Vermeld deze in de showroom voor extra korting op je tegels!


250.000m2 tegels op stock
Bij HV Tegels kies je uit 40+ voetbalvelden aan tegels
Steengoede service
Onze jaren ervaring garanderen je een doordachte aankoop
Open op zon- & feestdagen
Onze showrooms zijn geopend wanneer het voor jou past
Gratis stockage
Je aankoop wordt gratis gestockeerd bij HV Tegels
Plaatsing mogelijk
Je kan optioneel werken met onze partners voor de plaatsing
Nabestellen mogelijk
Je kan vaak eerder aangekochte tegels opnieuw bestellen
Logo Mapei
HV Tegels is officiële verdeler van Mapei voor tegellijmen