Home  >    Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant zelfs indien ze op de bestelbon zijn vermeld. De klant erkent kennis te hebben genomen van de overeenkomst in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen beide partijen, en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hem uitgaande documenten vervangen en vernietigen, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst.

1.2. Prijslijsten catalogi en folders zijn verblijvend en zonder verbintenis vanwege BVBA BASIC IMPORT. Offertes blijven geldig gedurende 10 werkdagen vanaf de verzending. Plannen, studies, tekeningen, foto’s modellen en stalen blijven steeds onze eigendom, mogen niet worden gekopieerd of aan derden meegedeeld en moeten op eerste verzoek worden terug gegeven. Elke aanbieding, bestelling of overeenkomst aanvaard door de agenten of vertegenwoordigers van BVBA BASIC IMPORT, is slechts bindend nadat ze schriftelijk door BVBA BASIC IMPORT werden bekrachtigd. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijk schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering.

2. Levering en eigendomsoverdracht

2.1 De vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en verbinden BVBA BASIC IMPORT niet. Eventuele laattijdigheid kan dan ook geen aanleiding geven tot het inroepen van de ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. Wijzigingen en de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. Indien uitzonderlijk in de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk een strikt uiterste leveringstermijn of –datum wordt overeengekomen, dan wordt de schadevergoeding wegens eventuele vertraging forfaitair bepaald op 1 % van de contractprijs per volle week vertraging na vruchteloze aangetekende ingebrekestelling, met een maximum van 5 % van de contractprijs.

2.2 Ingeval van “vreemde oorzaak” (artikel 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van de uitvoering leidt, is BVBA BASIC IMPORT van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten en of eenzijdig te annuleren, dit evenwel na de klant daarvan te hebben verwittigd. BVBA BASIC IMPORT kan dientengevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden ondermeer conventioneel als “vreemde oorzaak” beschouwd : oorlog, staking of lock-out uitzonderlijke schaarste van grond- stoffen of koopwaar, weersomstandigheden, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.

2.3. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat van zodra deze geïndividualiseerd zijn. Nochtans blijven de goederen eigendom van BVBA BASIC IMPORT tot op het ogenblik van de volledige betaling, datum van eigendomsoverdracht.

2.4. De bestelde goederen en materialen worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat BVBA BASIC IMPORT voor het vervoer instaat.

2.5. Behoudens afwijkende bijzondere overeenkomst, worden de goederen geleverd af fabriek in de werkplaats of toonzaal van BVBA BASIC IMPORT. Wanneer levering op de werf wordt overeengekomen, moet de klant ervoor instaan dat de toegangswegen berijdbaar zijn, en op zijn kosten instaan voor het lossen. Standgeld wegens onbereikbaarheid van de werf of vertraging bij het lossen is ten laste van de klant. Wanneer de klant weigert de levering af te nemen of ons het leveren onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ten zijne nadele te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdende met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 35 % van de prijs, BTW exclusief, het meer gevorderde door BVBA BASIC IMPORT te bewijzen. Heeft reeds gedeeltelijke levering plaatsgevonden wanneer de klant weigert verdere levering af te nemen of verdere levering onmogelijk maakt, dan kan BVBA BASIC IMPORT opteren, mits aangetekende melding aan de klant, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering en voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de klant voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. In dat geval is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 35 % van de prijs BTW exclusief van het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, het meer gevorderde door BVBA BASIC IMPORT te bewijzen.

2.6. Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moet BVBA BASIC IMPORT de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de drie dagen na levering en voor ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de koopwaar. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekende en gemotiveerde brief.

3. Betaling

3.1. De prijs wordt van rechtswege vermeerderd met alle betalingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen.

3.2. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel bij de levering, contant en zonder korting. Agenten of vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen. Ingeval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 11,50 % per jaar aangerekend, vanaf de vervaldag. De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits aangetekende ingebrekestelling daartoe. Wordt in de bijzondere voorwaarden betaling in schijven overeengekomen, dan wordt het openstaande saldo van rechtswege volledig opeisbaar vermeerderd met rente en schadebeding bij niet of niet-tijdige betaling van één der schijven.

3.3. Bij niet-betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 10 % met een minimum van 75,00 € ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege dezelfde conventionele rente van 11,50 % per jaar op.

3.4. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en conform artikel 1254 B.W. bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op het schadebeding, vervolgens op de vervallen intresten, en tenslotte op de hoofdsom.

3.5. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling, kan BVBA BASIC IMPORT ten allen tijde opteren voor de van rechtswege ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klanten mits aangetekende melding in die zin. In dat geval haalt BVBA BASIC IMPORT de koopwaar die haar eigendom is terug waar deze zich bevindt, en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 35 % van de prijs exclusief BTW, het meer gevorderde door BVBA BASIC IMPORT te bewijzen.

3.6. Eveneens in geval van niet betaling op de vervaldag behoudt BVBA BASIC IMPORT het recht voor nog niet uitgevoerde orders te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan de klant aangetekend wordt medegedeeld. Bij annulering is de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum is vastgesteld op 35% van de verkoopprijs exclusief BTW, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Bovendien worden in dat geval om het even welke door de klant verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien het vertrouwen van BVBA BASIC IMPORT in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt BVBA BASIC IMPORT haar het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt BVBA BASIC IMPORT haar het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

3.7. Het is BVBA BASIC IMPORT toegelaten voor alle weldanige aan haar verschuldigde sommen retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de klant die in haar bezit zijn.

3.8. De bedragen die de klant aan BVBA BASIC IMPORT verschuldigd is kunnen, behoudens schriftelijk akkoord van BVBA BASIC IMPORT, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover BVBA BASIC IMPORT. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover BVBA BASIC IMPORT uit te stellen of op te schorten.

4. Waarborg

4.1. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient uiteraard aan de wettelijke vereisten daartoe voldaan te zijn. Terzake wordt conventioneel bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 BW 6 maanden beloopt vanaf de datum van levering, en dat elke aanspraak op vrijwaring verval bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, of door verkoop van het geleverde. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.

4.2. Alle natuursteen, marmer en graniet wordt verkocht met de gebreken die inherent zijn aan de aard van het materiaal. Elk monster is qua kleur en uitwendige structuur slechts benaderd, en afwijkingen of schakeringen eigen aan het materiaal (kleurnuances, aders, poriën, enz.) zijn toegestaan. Een afwijking van 2 mm op de dikte van de bladen en van 3% op alle andere maten is eveneens toegestaan. De eventuele ontlasting valt nooit onder de waarborg, gezien deze afhankelijk is van onderhoud en gebruik.

4.3. De verantwoordelijkheid van BVBA BASIC IMPORT tegenover de klant om welke reden ook, is reeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst staat. De klant vrijwaart BVBA BASIC IMPORT voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde leveringen, waardoor dit bedongen maximum overschreden zou worden. In afwijking van gebrekkig erkende goederen, in elk geval geen enkele andere bijkomende schadeloosstelling kan worden geëist.

5. Bevoegde rechtbank

5.1 Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratone loci het Vredegerecht van het Vijfde Gerechtelijke kanton te Antwerpen en de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen. Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing ingeval van hoogdringendheid (bv. procedure kort geding). Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in en brengt geen wijziging van de bevoegdheid met zich. Het Belgisch recht is van toepassing.

6. bijzondere verkoopsvoorwaarden voor marmer & natuursteen

6.1. MARMER EN NATUURSTEEN - algemeen: In marmer, natuursteen, witsteen, komen vaak fijne en soms bredere aders voor die door niet-vaklui voor opgevulde breuklijnen worden aanzien. Nochtans is het een volkomen natuurlijk verschijnsel: de steen is één vaste massa met de ader en is niet meer of minder breekbaar dan dezelfde steen zonder ader. Men kan dus geenszins stellen dat het om een fout of gebrek van de steen gaat.

6.2. JURA-MARMER: De natuurlijke eigenschappen van de Jura-marmer eisen een bewerking van de steen bestaande uit verschillende stadia: daartoe behoort ook het verbeteren van natuurlijke gebreken zoals poriën, open holtes en kleine kwartsgaatjes door het opvullen met polyester-harsen e.d. Dit procédé is noodzakelijk om een perfecte productiekwaliteit te garanderen: het brengt geenszins een waardevermindering van de marmer met zich mee.

6.3. CREMA MARFIL, BOTTICINO, ROJO ALICANTE, NERO MARQUINA,...: Bij bepaalde marmersoorten is het gebruikelijk om tijdens de productie losse stukken opnieuw aan elkaar te kleven en eventueel aan de achterzijde van een hechtingsmiddel te voorzien. Dit procédé is niet alleen onvermijdelijk maar zelfs een noodzakelijkheid om een degelijk product af te leveren.

6.4. MATERIAAL - EN KLEURMONSTERS: Elk monster is qua kleur en uitwendige structuur slechts benaderend en afwijkingen of schakeringen eigen aan het materiaal (kleurnuances, poriën, aders,...) zijn toegestaan. Voor de marmersoort Rosé Aurore “Estremoz” kunnen geen representatieve monsters gegeven worden en dient de klant de materialen goed te keuren in onze magazijnen. Indien dit niet gebeurd is, aanvaarden wij nadien geen klachten daaromtrent.

Hebt u nog vragen?

Contacteer ons

acties

deel deze actie op


Gratis wijn
Gratis fles wijn
Bij aanleveren van kwalitatieve foto's van uw realisatie

(tegels natuurlijk aangekocht bij HV Tegels)

vraag meer info
deel deze actie op


gratis berdy
Gratis onderhoud set van berdy twv 60 euro
Bij aankoop vanaf 750 euro
bij bestelling vanaf € 750
deel deze actie op


Promotegels
Promotie tegels vanaf 5,95 euro
Zie hier
vanaf € 5,95 per m2

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies voor een ideale gebruikservaring. Centraal in ons cookiebeleid staat respect voor uw privacy.

Bedankt voor uw vertrouwen.


Verder naar website
Meer informatie

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan een website.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds. Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft; tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. Directe cookies worden door de website zelf verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden.

Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Verder naar website

Welke cookies worden gebruikt en waarom?

Wij maken zowel gebruik van cookies voor functionele als voor analytische doeleinden.

Deze cookies dienen enkel om de gebruikservaring van de bezoekers van onze website te verbeteren.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via cookies.

Functionele cookies

De functionele cookies (permanent en direct) op deze website registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. De functionele cookies hebben als voordeel dat de bezoeker zijn voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven, zodat de website makkelijker te gebruiken is. U kan deze functionele cookies verwijderen via de instellingen van de browser. Onderaan vindt u hoe u dit kan doen.

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Tracking cookies

Deze cookies houden bij welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw onlinegedrag. Dit profiel kan gekoppeld worden aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.


Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg.

Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet je surfgedrag mogen vastleggen.

Als u deze cookies verwijdert of weigert, kunt u misschien niet van alle mogelijkheden van de huidige website gebruik maken.

Nog vragen?
Contacteer ons via info@hvtegels.be


Verder naar website